Iekšējās kārtības noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Iekšējie noteikumi nosaka VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” objekta iznomāšanas un lietošanas kārtību, kuram Latvijas Republikas Augstākā Padome ir piešķīrusi nacionālās sporta bāzes statusu un kurš atbilst starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un reprezentē Latvijas Republiku starptautiskajos sporta pasākumos.
VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””  atrodas Rīgā, Augšielā 1, LV – 1009.

 1.2.Nacionālā sporta bāze savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Sporta likumu, Valsts mantas pārvaldīšanas līgumu, Sadarbības līgumu starp VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” un Izglītības un zinātnes ministriju,  sporta bāzes statūtus.

2. KĀRTĪBAS NOSACĪJUMI

2.1.VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” darba laiks – no plkst. 800 līdz plkst. 22 00.
2.2.Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst stadiona plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus ( piem. koncertus, turnīrus, sacensības, spēles), iepriekš rakstiski saskaņojot ar VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” administrāciju.
2.3.Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” teritorijā tikai pilngadīgu personu (piem. treneru, sporta skolotāju, vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību  stadiona teritorijā atbild vecāki vai par viņiem atbildīgas personas. Par personu drošību, kuri nodarbojas individuāli (bez treneru uzraudzības), pašas personas ir atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu izmantošanu.
2.4. VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām lietām, stadiona administrācija par apmeklētāju atstātajām personīgajām lietām atbildību nenes.
2.5.Katrs VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai
2.6. VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” telpās un teritorijā  ir aizliegts:
2.6.1.ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas, atrasties to iespaidā;
2.6.2.smēķēt VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””  teritorijā ;
2.6.3.ienest ieročus un sprāgstvielas;
2.6.4.ienest visa veida priekšmetus, kuri nav saistīti ar pasākumu vai treniņu norisi;
2.6.5.ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus bez saskaņojuma ar VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””;
2.6.6.ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tām līdzīgus priekšmetus bez saskaņojuma ar VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””;
2.6.7.izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;
2.6.8.vārdiski un fiziski aizskart sacensību un treniņu dalībniekus, tiesnešus, stadiona darbiniekus un apmeklētājus, traucēt pasākumu un treniņu norisi;
2.6.9.bojāt stadiona teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem;
2.6.10.sporta un kultūras pasākumos ienest un lietot dzērienus stikla, plastmasas vai kartona iepakojumā, kuru tilpums pārsniedz vienu litru (veicot pārbaudi, pie ieejas stadionā jebkura veida dzēriena iepakojumam, kura tilpums nepārsniedz vienu litru, obligāti jābūt atvērtam, bet pudeļu korķiem atsavinātiem);
2.6.11.sporta un kultūras pasākumu laikā stadionā radīt skaņas, kas varētu traucēt citus apmeklētājus, atbildīgās personas (piem. tiesnešu) darbību un pasākumu norises gaitu;
2.6.12.ievest suņus un citus dzīvniekus;
2.6.13.izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās vietās;
2.6.14. bojāt vai pārvietot informatīvās zīmes vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;
2.6.15. pārvietoties ar skrituļslidām, skrtituļdēļiem u.c. veida mehānisko transportu;
2.6.16. veikt jebkāda veida filmēšanu, fotografēšanu u.c. veida ierakstus, bez rakstiskas saskaņošanas ar stadiona administrāciju. Pārkāpuma gadījumā stadiona administrācija patur tiesības izņemt ierakstu nesējus
2.7.Transporta līdzekļus stadiona teritorijā drīkst novietot ar VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” atļaujām, veicot priekšapmaksu īstermiņa auto novietošanai, iegādājoties īstermiņa vai ilgtermiņa abonementus. Uz transporta līdzekļiem attiecas visi noteikumi, kuri attiecināmi uz transporta līdzekļiem un izvietoti pie iebraukšanas VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” teritorijā.
2.8.Stadiona apmeklētājiem bez ierunām, nevilcinoties jāpakļaujas pasākuma atbildīgo personu, apsardzes dienesta, stadiona administrācijas darbinieku un policijas prasībām.
2.9.Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (piem. sporta sacensības, remontdarbi, kultūras pasākumi u.c.) stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.
2.10. Stadiona apmeklētājiem ziņot par nepieņemamu personu uzvedību un noteikumu pārkāpumiem stadiona administrācijai, kabineta Nr.208 ( tālr.67844800, 29511674 ), atbildīgajai personai vai policijai. Avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumos visu diennakti iespējams zvanīt stadiona tehniskajam vadītājam ( tālr. 28647740).
2.11. Pasākumu laikā, pasākumu organizatoriem jānodrošina šo noteikumu „Publiskas izklaides un svētku pasākumu drošības” likums, kā arī visu citu saistošo normatīvo aktu ievērošanu un sabiedrisko kārtību. Pasākumu laikā, pasākumu organizatori ir atbildīgi par apmeklētāju drošību.

3. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

3.1.Stadiona kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, stadiona administrācijai vai par pasākumu atbildīgajām personām ir tiesības apmeklētāju neielaist stadionā vai izraidīt no tā.
3.2.Gadījumā, ja apmeklētājs pārkāpj šos noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus,  iestājas administratīvā, civiltiesiskā vai krimināltiesiskā atbildība.
3.3.VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” noteikumi ir publiski pieejami VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” administrācijas telpās, stadiona mājas lapā www.daugavasstadions.lv un stadiona vieglatlētikas manēžā uz ziņojuma dēļa).
3.4.VSIA „ Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” valde un administrācija neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.