Izsludināti ledus halles iepirkuma dokumentācijas Grozījumi Nr.2

21.05.2019. izsludināti iepirkuma "Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi", identifikācijas Nr. DS 2019/1/AK/ERAF Grozījumi Nr.2, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.06.2019. plkst. 10:30. Ir veikti precizējumi iepirkuma nolikumā, pielikumos un tehniskajā specifikācijā. Visa aktuālā informācija pieejama www.eis.gov.lv un www.daugavasstadions.lv