Kapitālsabiedrības darbība

Informācija par kapitālsabiedrības darbību ir publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas prasībām

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Nodrošināt nacionālās sporta bāzes – Daugavas stadions (Rīgā) – pārvaldību un attīstību, nodrošinot apstākļus sportistu treniņprocesa, augsta līmeņa sporta un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties organizētās fiziskās aktivitātēs, izmantojot sporta bāzes piedāvātās iespējas.

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)
Sporta nodarbības (93.1);
Sporta objektu darbība (93.11);
Sporta klubu darbība (93.12);
Citas sporta nodarbības (93.19);
Izklaides un atpūtas darbība (93.2);
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
Kultūras iestāžu darbība (90.04);
Muzeju darbība (91.02);
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31);
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātus (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji)
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi tiks uzstādīti vidēja termiņa darbības stratēģijā, kas tiks apstiprināta 2018.gadā.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)
Dati par 2017.gadu:
Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 36 406,00
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 48 961,00
Pievienotās vērtības nodoklis – 9 994,00
Dividendes – EUR 0,00

Operatīvie pārskati
Operatīvais pārskats  II ceturksnis
Operatīvais pārskats III ceturksnis

Gada pārskati

2015
Gada pārskats 2015

2016
Gada pārskats 2016 I ceturksnis
Operatīvais pārskats 2016 IV ceturksnis

2017
Daugavas_stadions_OP_2017_1.ceturksnis
Daugavas_stadions_OP_2017_2.ceturksnis
Daugavas_stadions_OP_2017_3.ceturksnis

Gada pārskats 2017

2018

Daugavas stadions OP 2018 1.ceturksnis

Daugavas stadions OP 2018 2.ceturksnis

Gada pārskats 2018

2019
Daugavas_stadions_OP_2019_1.ceturksnis
Daugavas_stadions_OP_2019_2.ceturksnis
Daugavas_stadions_OP_2019_3.ceturksnis