SIA "LATVIJAS NACIONĀLAIS SPORTA CENTRS"

 

SIA „Latvijas Nacionālais sporta centrs"
Augšiela 1, Rīga, LV - 1009
Mob.tālr.: 27291471
Reģ. Nr.: LV50003140671
Valsts kase BICTRELLV 22
Konts: LV04TREL9152610000000
AS SEB BANKA (Latvija) UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050009287008
Valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš